Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Notulen vergadering 1 van 2023 - Januari

Datum: maandag 16 januari 2023 om 20.00 uur aan de Stationsweg 2

 

Aanwezig

Naam

Functie

Marcel van der Schaaf

Voorzitter CSW

Karin Toebes

Beleidsadviseur Integrale Veiligheid

Ruud Niewold

Beleidsadviseur Kunst & Cultuur / Bewonersinitiatieven DRV

Rob Evers

lid

Nant Hartel

lid

Olivier van Straelen

Wilnis Klopt

Tom van Zijl

Wilnis Klopt

Gerard de Kuijer

Wilnis Klopt

Jorre Meijrink

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Danielle Samsom

Wilnis Klopt

1. Opening

Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste bijeenkomst in 2023. We doen een korte voorstelronde.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen 11 bijeenkomst december 2022

Daniëlle merkt bij punt 12 ‘Grondtransporten’ op dat haar afwezigheid de vorige keer geen reden hoeft te zijn om het punt niet te bespreken. Bob zou een brief schrijven met vragen aan het college en heeft contact met Coos Brouwer over dit punt.

4. Ingekomen stukken

 • werkgroep Gagel-Bijleveld (doorgestuurd door Tom op 19 dec.) Komt terug bij punt 9.
 • Reactie van Michael Woerden op vragen WK (doorgestuurd op 27 dec.)
 • Klankbordgroepbijeenkomst Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan DRV (doorgestuurd op 27 dec.)
 • Bewonersbrief Gagel-Bijleveld (bericht van Tom op 29 dec.)
 • Oversteekplaats (bericht van Henk Kuijlenburg op 31 dec.) Er is geen veilige oversteekplaats om naar de Jumbo te gaan. Bob heeft Kuijlenburg gesproken. Olivier neemt contact op met Michael Woerden met de vraag dat er vanuit de  bevolking een brede vraag is naar de oversteek en of hij kan onderzoeken hoe het beter kan.
 • Vraag m.b.t. JUMBO/ CSW (via STRATO van Rogier Bruggeman op 1 jan.)
 • Maandelijks Telraam rapport (bericht van Nant op 3 jan.)
 • Parkeernormen Maricken (bericht van Michael Woerden op 13 jan.) De parkeernorm is naar beneden vastgesteld ivm. goed OV en goede fietsverbindingen. Olivier vraagt zich af hoe dit werkt.
 • Bijeenkomst Wilnis Dorp 30 jan. (bericht van team Ruimte en Economie op 13 jan.)

5. Parkeren en veiligheid Baan/ Zuwe

Bob heeft mevrouw Rijneveld gesproken over het (te) grote aantal geparkeerde auto’s rond Baan en Zuwe en over de rommel bij de snackbar. Helaas is zij deze avond niet aanwezig om e.e.a. toe te lichten.

De bestemmingsplanwijziging komt ter sprake. Er is donderdag 26 januari tussen 17.00 en 19.00 uur gelegenheid in de Willisstee om vragen te stellen.
Houd je eigen rechten goed in de gaten!

6. CSW

Marcel vertelt dat CSW kampt met accommodatie problematiek. De nieuwbouw in Abcoude kostte zo’n 2,5 miljoen, CSW kan dit niet zelf bekostigen. In juni 2021 ontstond er een plan i.s.m. Jumbo, maar deze plannen gaan niet door. Het lastige bij werkzaamheden is dat alle activiteiten met elkaar verbonden zijn en zorgen voor een domino effect. Het moet dus eigenlijk allemaal in één keer aangepakt worden. CSW heeft contact met betreffende wethouder, DRV wil gelijkheid in alle kernen en zegt dat kosten aan accommodaties altijd op rekening van de vereniging zelf zijn.

WK adviseert om te zorgen voor een heel duidelijk, concreet en onderbouwd plan, waar de kosten in opgenomen zijn. Dan heb je iets om subsidies aan te vragen. De provincie heeft een pot voor kleine kernen, maar dan moet je ook mede- partijen gevonden hebben, zoals Schipholfonds. Er is een bedrijf dat kosteloos een plan kan maken. De huidige locatie is mogelijk ook de laatste locatie waar woningbouw kan komen. Hierover moet ook duidelijkheid zijn wat de plannen van DRV hierin zijn.

Ook is er contact geweest met de KNVB, deze heeft ook contact gehad met DRV. DRV doet hier verder niets mee, wil wel een extern bouwkundige beschikbaar stellen om plannen te maken. We missen in DRV visie op Wilnis als geheel; waar alles onder valt.

Ruud geeft aan het bij DRV onder de aandacht te brengen als maatschappelijk vastgoed
(o.a. sportgebouwen). DRV krijgt extra geld om meer aandacht te geven aan sport,
gezondheid en cultuur: brede SPUK regeling.

We stellen voor om begin maart tijdens een aparte bijeenkomst wethouder v.d. Greft
(o.a. Sport) en Zevenhuizen (o.a. Wonen) uit te nodigen met CSW én tennisvereniging.
Daniëlle doet voorstel aan wethouders voor 6, 7, 13 of 13 maart 2023.

7. Jeugdoverlast

Karin Toebes was in april 2022 ook bij WK, sindsdien zijn er opnieuw vernielingen geweest. Inmiddels wordt er gewerkt volgens een officiële jeugdgroep aanpak, waarbij politie, Halt, Safe, DRV en jongerenwerkers van Tympaan samenwerken. Er geldt een privacy- convenant. De overlast werd zo groot dat begin december de ouders van een groep van 14 jongeren, waarvan 12 uit Wilnis en 2 uit Mijdrecht persoonlijk geïnformeerd zijn. Op 27 december was er een bijeenkomst waarbij ouders en kinderen aanwezig konden zijn, een groot deel van de ouders is geweest. In het Speelwoud is een bouw camera geplaatst, dit lijkt te hebben geholpen. De aanpak is gericht op de groep, op de individuën en op de locaties (Speelwoud/ Jumbo/ Van Damlaan). De jeugd geeft aan geen activiteiten te willen, maar een hangplek. Er is mogelijkheid om een container te plaatsen.

8. Winterfeest

We plannen volgende week di. 24 januari een bijeenkomst om als bestuur dit verder te organiseren.

9. Gagel- Bijleveld

Er zijn toch wel veel reacties binnengekomen op de flyer. Deze zijn gebundeld en op 13 januari aangereikt aan gedeputeerde, mevr. Sterk. Joost Samsom heeft een plan voorgelegd  aan gedeputeerde met daarin een voorstel om samen met omwonende boeren grond te kopen en het beheer te doen. Provincie heeft op een positieve manier kennis gemaakt met Joost. Rob Evers vraagt zich af welke invloed e.e.a. heeft op de toeristische aantrekkelijkheid…Alle natuurorganisaties in de omgeving zijn ook op de hoogte en betrokken. Tom zal steeds de laatste info delen met WK.

10. Maricken

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

11. Wilnis Dorp

Rob Evers verzamelt informatie en houdt 1 op 1 gesprekken met o.a. Nant, Tom en Niels Broszat. Hij krijgt zo nieuwe inzichten en contacten,. Rob noemt een aantal belangrijke momenten:

 • wo. 18 januari: wandeling met Martijn Plomp vanuit de provincie (Kleine kernen subsidie)
 • do. 26 januari 17.00- 19.00 uur Bestemmingsplan
 • ma. 30 januari 10.00- 11.30 uur: presentatie Plan van Aanpak centrum Wilni

12. Willisstee

Hier is geen nieuwe informatie over beschikbaar.

13. Grondtransporten

Donderdag 19 januari staat dit onderwerp op de agenda (punt 11) van DRV politieke commissie. Er zijn 24 documenten aan dit agendapunt toegevoegd. Misschien goed om de vergadering te volgen, stukken te lezen of anders. https://derondevenen.raadsinformatie.nl/vergadering/1051780

14. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie

Om beter zichtbaar te zijn, moeten we zorgen dat we ons als vereniging anders presenteren en behaalde resultaten letterlijk in beeld brengen.

15. Website/ sociale media/ automatische antwoorden via Messenger

We ontvangen soms ook allerlei berichten via Facebook Messenger, deze berichten zien wij niet altijd  en horen ook niet altijd bij WK thuis. Jorre zet Messenger uit,zodat we alleen via website of mail berichten ontvangen.

16. Actiepuntenlijst

Daniëlle plaatst selectievakjes op deze lijst, zodat je na actie een actiepunt kunt afvinken.

17. Rondvraag

 • Rob: Zorggras en Trilgras hebben een brief gekregen over het trapveld en motivatie voor het verlagen van het aantal keer maaien per jaar.
 • Rob zit ook in een werkgroep waarin gebieden worden verkent voor woningbouw en heeft zo ook contact met Wilnisse ondernemers.
 • Nant: Waarom kan de Natuurspeeltuin zijn subsidiegelden niet bij WK onderbrengen? Het lijkt ons niet goed om inwoners de mogelijkheid te bieden om voor kleine doeleinden iets bij WK onder te brengen.
 • Ruud Niewold is voor de laatste keer bij ons aanwezig. Er komt t.z.t. een vervanger vanuit DRV.

18. Volgende bijeenkomst

Maandag 13 februari om 20.00 uur

19. Sluiting

Bob sluit de vergadering om 22.30 uur.