Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

18.05.2021

Beleidsnota zoekgebieden zon en wind

Beste Wilnissers,
Google maps met windmolenoverlay.png
Om u zo goed mogelijk te informeren over de op stapel staande plannen met betrekking tot zonnevelden en windmolens, vindt u hieronder beknopte informatie gebaseerd op de Beleidsnota Zoekgebieden zon en wind. Mocht u op basis van onderstaande informatie verdere vragen hebben, dan verwijzen we u graag in eerste instantie naar het originele document hierna te noemen ‘de beleidsnota’, ook kunt u terecht op de uitgebreide duurzaamheidswebsite van de gemeente. Mocht uw vraag daar niet beantwoord worden, dan horen wij dit graag. Allicht kunnen wij u direct van een antwoord voorzien, en anders leggen we uw vraag neer bij de gemeente.

Op 26 mei is de ‘Inspreekavond zoekgebieden zonnevelden en windmolens’, mocht u die willen bijwonen of willen inspreken, dan vindt u hier meer informatie.

De precieze inpassing en mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens zal per gebied apart bekeken worden. Voor zonnevelden geldt dat ze minstens 40 meter van huizen moeten worden geplaatst. Voor windmolens geldt een geluidsnorm waardoor deze op minstens ongeveer 400 meter van huizen moeten worden geplaatst. Zie ook paragraaf ‘1.3 Voorwaarden voor zonnevelden en windmolens’ op bladzijde 10 van de beleidsnota. Op basis van dit laatste heeft de gemeente een kaartje gemaakt om aan te geven waar géén windmolens kunnen komen (blz 32 van de beleidsnota). Op basis daarvan hebben wij Kaart 1 & 2 ontwikkeld, zie verderop in dit bericht, om inzicht te geven waar wél windmolens geplaatst zouden kunnen worden.

Van de acht geschikte zoekgebieden gaat de gemeente starten met de vier meest geschikte.

De acht geschikte zoekgebieden op volgorde van geschiktheid, meest geschikte zoekgebied bovenaan:

A: Waardassackerpolder

P: Polders Eerste en Tweede bedijking

E: Angstel west

O: Polder Groot Mijdrecht west

Q: Polders Derde Bedijking en Veldzijde

K: Polder Groot Wilnis Vinkeveen west

B: Geingebied zuid

C: Geingebied noord 

Zie voor meer informatie de ‘Conclusies per zoekgebied’ verderop in dit bericht. En voor gedetailleerde informatie bladzijde 66 en 67 van de beleidsnota.

Voor bewoners van Wilnis zijn bij uitstek de volgende geschetste mogelijkheden interessant vanwege de nabije ligging, zie ook het derde kaartje:

1: ‘Polders Derde Bedijking en Veldzijde (Q)’, ‘Wilnisse Bovenlanden (L)’ en ‘Polder Groot Wilnis Vinkeveen oost (K)’ aan de zuidkant en

2: ‘Polder Groot Mijdrecht west‘ en ‘Polder Groot Mijdrecht oost’ aan de noordkant links en rechts van de N212 en

3: ‘Polder Groot Mijdrecht oost’ nabij het oude spoor tussen Wilnis en Vinkeveen.

Kaart 1: Zoekgebieden

Onderstaande afbeeldingen zijn door Wilnis Klopt ontwikkeld op basis van de beleidsnota.

Windmolen gebieden.png

Kaart 2: Zoekgebieden met (op basis van geluidsoverlast) beschikbare ruimte voor windmolens

Let op: Bijvoorbeeld de Vinkeveense Plassen worden om andere redenen alsnog uitgesloten (zie hierboven en de conclusies per zoekgebied).

Windmolen gebieden met overlay.png

Kaart 3: Google maps met (op basis van geluidsoverlast) beschikbare ruimte voor windmolens

Let op: Bijvoorbeeld de Vinkeveense Plassen worden om andere redenen alsnog uitgesloten (zie hierboven en de conclusies per zoekgebied).

Google maps met windmolenoverlay.png

Conclusies per zoekgebied

Onderstaande is overgenomen uit de beleidsnota.

Conclusies per zoekgebied - A - H.pngConclusies per zoekgebied - I - O.pngConclusies per zoekgebied - P - R.png

Wilnis Klopt - 20:12:24 | Een opmerking toevoegen